„Движение на непартийните кандидати“ – без промяна в програмата си

136398170_106368941413264_8599994938539061018_n

Уважаеми приятели,
През последните дни се публикуват изопачени и фалшифицирани версии на програмата на Движението на непартийните кандидати, където липсват основни наши позиции. Считаме, че това е опит за дискредитиране на нашето Движение, вследствие на нарастващата подкрепа от хората през последните дни. Категорично заявяваме, че няма да отстъпим нито на милиметър от нашите позиции и ще отстояваме в следващия Парламент всичко, което е залегнало в нашата програма.
Бойко Никифоров
Бойко Младенов
Огнян Боюклиев
Минчо Христов

19 111 thoughts on “„Движение на непартийните кандидати“ – без промяна в програмата си

 1. Здравейте!
  Програмата ви съвпада с моите виждания за промените, които трябва да бъдат направени. Но, къде да намеря информация относно план за предвидените стъпки за осъществяването им?

 2. Hеllo аll, guуѕ! Ι know, mу messagе mау bе tоo spесіfіc,
  Βut my sistеr found nісe mаn herе аnd thеy marriеd, sо how about me?ǃ :)
  I аm 25 yеarѕ оld, Μаrgarita, from Rоmаnia, Ι know Englіѕh and Germаn lаnguagеs alѕo
  Аnd… I hаvе ѕреcіfіc disеаsе, namеd nymphomаnіа. Who knоw whаt is thіs, саn understand me (bеtter to ѕay іt іmmedіately)
  Аh yes, Ι coоk vеry tаѕty! and Ι lovе not only соok ;))
  Im rеal girl, not prоstitute, and lоoking fоr ѕeriоus and hоt relаtіonѕhiр…
  Аnуwaу, уоu сan fіnd mу рrоfіlе herе: http://drafradu.ml/page/66182/

 3. Рак является одной из самых распространенных и смертоносных болезней в мире. Он может поражать любую часть тела и его виды могут быть различными, включая лейкемию, лимфому, меланому и другие. Подробнее в статье: германия лечение онкологии. Симптомы рака могут варьироваться в зависимости от типа и места заболевания, но общими могут быть утомляемость, боли, потеря веса, кровотечения и другие.